Statut

Statut Stowarzyszenia SAMORZĄDNY  KALISZ
Tekst jednolity
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie Samorządny Kalisz, zwane dalej Stowarzyszeniem, podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu uzyskuje osobowość prawną .

§ 2

Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona .

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska , zaś siedziba władz  mieści się w Kaliszu.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra miasta Kalisza i jego mieszkańców.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

działalność charytatywną
działalność kulturalną
działalność społeczną
działalność sportowo – rekreacyjną

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza, na ogólnych zasadach , określonych w odrębnych przepisach.  Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie , ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
członków zwyczajnych
członków wspierających
członków honorowych

§ 11

1..Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna , zainteresowana  działalnością Stowarzyszenia , która zadeklarowała na jego

     rzecz  pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoje organy lub ustanowionego pełnomocnika.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12

1.Członek zwyczajny ma prawo do :

   1)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

   2)zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

   3)zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do :

    1)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

    2)regularnego opłacania składek i spełniania innych świadczeń na rzecz

       Stowarzyszenia,

    3)godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

§ 13
Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 ust.1 pkt 2 i 3 .
Członek wspierający może uczestniczyć z głosem doradczym w pracach organów Stowarzyszenia.
Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt 1,2 i 3 .

§ 14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :

1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2)śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,

3)wykluczenia przez Zarząd :

   a)za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia,

   b)nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

   c)zaleganie z opłatą składki członkowskiej lub nie wywiązywanie się z innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu

      przez okres przekraczający 6 miesięcy

 4)utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka będącego osobą fizyczną.
W przypadkach określonych w ust. 1 o ustaniu członkostwa orzeka Zarząd podając przyczyny ustania członkostwa.
Uzasadniony, pisemny wniosek o wykluczenie członka może skierować do Zarządu grupa członków Stowarzyszenia licząca co najmniej 15 członków. Wykluczony lub skreślony członek ma prawo odwołać się od uchwały w sprawie jego wykluczenia lub skreślenia do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownej uchwały. W okresie od dnia podjęcia uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu do dnia podjęcia ostatecznej uchwały w przedmiotowej sprawie przez Walne Zgromadzenie Członków, w przypadku wniesienia odwołania członkostwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu. Nie wniesienie odwołania w stosownym terminie oznacza ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu z przyczyn podanych w uchwale o wykluczeniu lub skreśleniu.
Do osób , którym odmówiono prawa członkostwa,  stosuje się odpowiednio

     zasady określone w ust.4.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 15

 Władzami Stowarzyszenia są :

1)Walne Zebranie Członków

2)Zarząd

3)Komisja Rewizyjna

§ 16
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata.
Każdy z członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa się w formie pisemnej ,kierującemu organem , do którego rezygnujący był powołany.
Jeżeli złożenie rezygnacji nie powoduje zmniejszenia się liczby członków danego organu poniżej połowy liczbowego składu ustalonego przez Walne Zebranie Członków, nie wymaga to przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 17

Jeżeli w przypadku  złożenia rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji , skład osobowy danego organu zmniejszy się poniżej połowy liczbowego składu, ustalonego przez Walne Zebranie Członków, przeprowadza się wybory uzupełniające. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania Członków w celu podjęcia uchwały o wyborze, na dzień przypadający nie później niż na 30 dni od daty otrzymania informacji o zdarzeniu, o którym mowa  w zdaniu pierwszym. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków w powyższym terminie lub zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej zwołanie Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków
§ 18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :

1)z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

2)z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 19
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący. Wybiera się również protokolanta.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach :

1)Zarząd

2)Komisja Rewizyjna

3)Zarząd lub Komisja Rewizyjna na pisemny , uzasadniony wniosek,

   podpisany przez co najmniej 20 % członków Stowarzyszenia.
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania,  zawiadomieniami wysłanymi listami poleconymi.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej

      liczby członków na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie i zwykłą większością głosów członków obecnych  na zebraniu, dla którego odbycia wyznaczono drugi termin.
Zmiana statutu, powoływanie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia , ustalanie wysokości składek – wymaga bezwzględnej

      większości głosów , przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie i bezwzględnej

      większości głosów członków obecnych na zebraniu, dla którego odbycia wyznaczono drugi termin.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy :
uchwalenie statutu i jego zmian
uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
ustalanie w głosowaniu jawnym składu liczbowego władz Stowarzyszenia oraz wybór i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków tych władz
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
ustalanie wysokości składek członkowskich i określanie podmiotów uprawnionych do opłacania składek ulgowych, jeżeli takowe zostały ustalone
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
podejmowanie działań w celu pobudzania przedsiębiorczości mieszkańców oraz kreowanie wizerunku miasta Kalisza.
Zarząd
§21

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia , zgodnie z

     uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i

     ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z 7 –15 członków.
Zasady działania Zarządu i jego prezydium ustala regulamin uchwalony przez Walne  Zebranie Członków. Prezydium jest wewnętrznym organem Zarządu bez uprawnień władczych, przygotowującym i organizującym jego prace.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden  raz na  kwartał.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy :
realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
ustalanie budżetu Stowarzyszenia
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego do kwoty 25.000,00 złotych
podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających kwoty 25.000,00 złotych
zwoływanie Walnego Zebrania Członków
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
przygotowywanie nowych programów działania

§ 23
Podjęcie decyzji w sprawach określonych w § 22 wymaga uchwały Zarządu.
Nie wymagają uchwały decyzje określone  w § 22 pkt 4 i 5 jeżeli mieszczą się rzeczowo i finansowo we wcześniej uchwalonym budżecie Stowarzyszenia.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów , w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów , decyduje głos Prezesa Zarądu.
Komisja Rewizyjna
§ 24

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania

     kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 5 – 7 członków.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem
składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie ( lub odmowę udzielenia ) absolutorium władzom Stowarzyszenia
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach

    Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu przez

    Walne Zebranie Członków.
Komisja Rewizyjna wyraża swoje stanowisko w formie uchwały bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego  Komisji

§ 27

W przypadkach określonych  w § 25 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
składki członkowskie
darowizny, zapisy i spadki,  dotacje
wpływy z działalności statutowej ( dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia )
Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego

      roku z góry. Nowo przyjęci członkowie    wpłacają składki członkowskie w

      terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania  powiadomienia o przyjęciu w poczet

      Stowarzyszenia. W przypadku przyjęcia   w trakcie roku ,  składka podlega

      opłaceniu w pełnej wysokości.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę  finansową i rachunkowość zgodnie z

      obowiązującymi przepisami.

§ 30

Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i jednego z członków Zarządu lub dwóch członków Zarządu wyznaczonych uchwałą przez Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie

      Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów , przy obecności

      co najmniej połowy członków.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie

      Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia

      majątku Stowarzyszenia. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji

      Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie , mają odpowiednie

     zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

     stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989 r. Nr 20 , poz.104 z późniejszymi zmianami).

Dodaj komentarz